ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่งหมายถึง The Fortress of Auspicious Doctrine ป้อมปราการขนาดใหญ่ ภายในเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังและสถานที่จำพรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและลามะชั้นผู้ใหญ่ในช่วงฤดูร้อน

error: Content is protected !!