ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพาโร สามารถถอดความหมายจากภาษาท้องถิ่นได้เป็น The Fortress of the Heap of Jewels หรือ ป้อมปราการแห่งอัญมณี 

error: Content is protected !!