5-10 ธันวาคม 2562 – ทริปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน อินเดียและเนปาล

 • สภาพอากาศเดือนธันวาคม จะมีอุณหภูมิประมาณ 5-20 องศาเซลเซียส
 • ออกจากไทย 9 โมงเช้า ของวันพฤหัสที่ 5 ธันวาคม 2562
 • กลับถึงไทย 6 โมงเช้า ของวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
 • จองด่วน เนื่องจากราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้นตามราคาตั๋วเครื่องบิน
 • สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนอนวัดไทย (ประหยัดค่าที่พักจากราคาทัวร์ปกติ) กรุณาแจ้งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เนื่องจากช่วงที่เดินทางนั้น วัดไทยจะคนแน่นมากๆ
 • สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอัพเกรดที่พักเป็น 4-5 ดาว หรือ เพิ่มความสะดวกสบายอื่นๆ สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้ทันที

วันหยุดยาวธันวาคม 2562 ชวนท่านไปตะลุยดินแดนภารตะ อย่างประเทศอินเดียสักครั้งในชีวิต
ล่องเรือแม่น้ำคงคา ข้ามสะพานที่ยาวกว่า 12 กิโลเมตร ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และเลือกซื้อผ้าแสนถูก
– 17% ของคนบนโลก อาศัยอยู่ที่อินเดีย
– ดินแดนแห่งศาสนา มีพระเจ้าและภาษานับร้อย (พระเจ้าใบกระเพรา ก็มีนะ)
– ศูนย์รวมแห่งปัญญา มหาปราชญ์ และนักคิด
#ไปอินเดียไม่ยากอย่างที่คิด #ที่นี่อินเดีย

6 วัน 6 คืน อินเดียและเนปาล

:: เมืองพาราณสี ::
ธัมเมกขสถูป พิพิธภัณฑ์สารนาถ
พิธีบูชาไฟ (พิธีอารตี) แม่น้ำคงคา

:: เมืองคยา ::
พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พุทธสถานบ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา

:: เมืองราชคฤห์ ::
พระคันธกุฎิ เขาคิชฌกูฏ
วัดเวฬุวันมหาวิหาร
หลวงพ่อองค์ดำ
มหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทา

:: เมืองกุสินารา ::
องค์ปรินิพพานสถูป

มกุฏพันธเจดีย์

:: เมืองลุมพินี (เนปาล) ::
วิหารมายาเทวี

:: เมืองสาวัตถี ::
วัดเชตวัน
เนินแสดงยมกปาฏิหาริย์

:: เมืองลัคเนา ::
สวนสาธารณะอนุสรณ์สถานอัมเบดการ์

ราคา 36,000 บาท ต่อท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับกลุ่มที่จองพร้อมกัน 4 ท่าน ลดทันทีท่านละ 1,000 บาท

ราคานี้รวม

 • เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อินเดีย บินตรง 4 ชั่วโมง
 • วีซ่าอินเดีย (เข้าออกจากประเทศได้ 2 ครั้ง)
 • วีซ่าเนปาล
 • ที่พัก (ขั้นต่ำมาตรฐาน 3 ดาว)
 • อาหารครบทุกมื้อ และน้ำดื่มบรรจุขวดบนรถ
 • รถ และคนขับที่ชำนาญเส้นทาง พร้อมไกด์ที่สามารถพูดไทยได้
 • คุ้มครองด้วยกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
 • การอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการวีซ่าและระหว่างเดินทาง

อานิสงส์แห่งการ ไปทำบุญสังเวชณียสถาน
เทียบเท่ากับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในชาตินี้แล้ว

ข้อมูลจากพุทธพจน์มีดังนี้
ดูกรอานนท์” สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ
๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ฯ
๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ฯ
๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ฯ
๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้ฯ

สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาฯ

ดูกรอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ


ที่มา พระไตรปิฎก
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๓๓๑๒ – ๓๓๓๒ หน้าที่ ๑๓๕ – ๑๓๖

บางท่านกล่าวไว้ว่า

“การได้ไปเยือน สังเวชนียสถานเหล่านี้ แท้จริงแล้ว การที่พระพุทธองค์แนะนำให้มาเยือนสถานที่ทั้งสี่นี้ ก็เนื่องด้วยมาจาก ปุถุชนจำนวนมากเป็นผู้ที่มีอินทรีย์อ่อน  การจะระลึกถึงสิ่งที่เป็น นามธรรมแบบ จิต เจตสิก รูป นิพพาน อันเป็นปรมัตถ์ธรรมชั้นสูงนั้น กระทำได้ยาก
หากการบูชาพระตถาคตนั้น หากเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เจดีย์ สถูป สารีริกธาตุ พระพุทธรูป ล้วนแต่เป็นสมมติบัญญัติที่ทำให้สามารถทำจิตให้เลื่อมใส เข้าถึงพุทธานุสติได้โดยง่าย   เพียงระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นมีอานิสงส์มากมาย ในพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะเป็น การถวายลานเจดีย์ การบูรณะซ่อมแซม หรือการใช้ดอกไม้บูชาสถูปพระสาวกบางท่านก็ไม่รู้จักทุกคติเลย และได้พบกับพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายแล้วบรรลุอรหันต์ในที่สุด
ดังนั้น หากท่านใดมีกำลังสามารถไปได้ ก็ควรไปอย่างน้อยสักสถานที่เถิด เป็นหนึ่งในการสัมผัสถึงความศรัทธาและสลดสังเวช ถึงกฏแห่งไตรลักษณ์  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

หากท่านสนใจทริปนี้ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทางทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

error: Content is protected !!