แพ็คเกจทัวร์ขั้นต่ำที่รัฐบาลภูฏานตั้งไว้ คือ อะไร

คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นกับคำว่า minimum daily package rate ซึ่งก็คืออัตราแพ็คเกจค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ซึ่งรัฐบาลภูฏานเป็นผู้กำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวยังประเทศภูฏาน ราคาขายขั้นต่ำนี้ ทุกบริษัทฯ ทัวร์หรือเอเจนซี่ต่างยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เราซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตาม

*** ในกรณีที่บริษัทฯ หนึ่งบริษัทใด ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้
ทางบริษัทฯ นั้น อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต และนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทางได้ ***

ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวประเทศภูฏาน

 1. ค่าวีซ่าภูฏาน (ครั้งละไม่เกิน 15 วัน) ท่านละ US$40
 2. ค่าเครื่องบิน ทางภูฏานทัวร์ในไทย ของสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการสายการบินที่บินตรงจากไทยไปภูฏาน ได้แก่ สายการบินรอยัลภูฏานแอร์ไลน์ (ดรุ๊กแอร์) และ สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ ซึ่งค่าเครื่องบินแบบ full services ตั๋วโดยสารทั่วไปชั้นประหยัด ราคาไป-กลับ ประมาณ US$950-1,070 (ณ วันที่ 06.01.19)
  • ภูฏาน เป็นประเทศที่ไม่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จำนวนที่นั่งบนสายการบินมีจำกัด
  • เราแนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินแต่เนิ่นๆ หรือประมาณ 4-12 เดือน ก่อนเดินทาง
  • การจองตั๋วเครื่องบินแบบ waiting list หรือ 1-2 เดือนก่อนเดินทาง ท่านอาจจะต้องชำระค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินปรับอัตราเพิ่มขึ้น หรือท่านอาจจะไม่ได้เดินทางตามช่วงเวลาที่ท่านต้องการ
  • ตั๋วลดราคาเป็นกรณีไป ได้แก่
   • ราคาตั๋วเครื่องบิน ลด 30% สำหรับผู้เดินทางที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเต็มเวลา (full time student) อายุ 6-25 ปี ในวันเดินทาง
   • ราคาตั๋วเครื่องบิน ลด 50% สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในวันเดินทาง
  • ในกรณีที่ทางภูฏานทัวร์ในไทยไม่สามารถจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านได้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการแต่อย่างใด
 3. ค่าทัวร์ขั้นต่ำในภูฏาน minimum daily package rate แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
  • ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ high season ได้แก่ มีนาคม-พฤษภาคม และ กันยายน-พฤศจิกายน นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าท่องเที่ยวขั้นต่ำ ท่านละ US$250 ต่อคืน
  • ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ low season ได้แก่ มกราคม-กุมภาพันธ์ มิถุนายน-สิงหาคม และธันวาคม นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าท่องเที่ยวขั้นต่ำ ท่านละ US$200 ต่อคืน
  • ตั๋วลดราคาเป็นกรณีไป ได้แก่
   • ราคาทัวร์ขั้นต่ำ ลด 25% สำหรับผู้เดินทางที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเต็มเวลา (full time student) อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันเดินทาง และต้องแนบใบรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับยื่นขอวีซ่า
   • ราคาทัวร์ขั้นต่ำ ลด 50% สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี และจะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น
   • ราคาทัวร์ขั้นต่ำ ฟรี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในวันเดินทาง
  • ค่าทัวร์ขั้นต่ำในภูฏาน คือ
   • อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติจำต้องชำระเมื่อขออนุญาตเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน เป็นอัตราที่รัฐบาลภูฏานกำหนดไว้
   • นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางกับไกด์และคนขับรถท้องถิ่นที่มีใบอนุญาต
   • นักท่องเที่ยวจะได้ทานอาหารทุกมื้อและเข้าพักในโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวขึ้นไป
   • นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบแก่รัฐบาลภูฏาน (Sustainable Development Fee)
  • การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Private) ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ขั้นต่ำแก่รัฐบาลภูฏานเพิ่มเติม ดังนี้
   • หากต้องการเดินทางเพียงลำพัง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ $40 ต่อคืน
   • หากต้องการเดินทาง 2 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ $30 ต่อคืน
   • หากต้องการเดินทาง 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ $20 ต่อคืน
   • หากท่านได้เดินทางเป็นกลุ่ม และกลุ่มของท่านมีสมาชิกไม่เกิน 14 ท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม แต่ท่านอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีผู้นำทัวร์จากประเทศไทยติดตามไปด้วย เนื่องจากเงินที่ท่านจ่ายกับเรานั้น ทางบริษัทฯ ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทางการของรัฐบาลของภูฏานเพื่อยื่นวีซ่าของท่านและเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านพึงชำระทั้งสิ้น
จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศภูฏานในแต่ละเดือนที่มีอัตราค่าทัวร์ขั้นต่ำต่างกัน
error: Content is protected !!