ตลาดสด 100 ปี

ตลาดสด 100 ปี (Centenary Farmers Market) หรือที่รู้จักกันในนาม Sunday Market ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกสารทิศของภูฏาน ทั้งของสดของแห้งต่างๆ

ตลาดแห่งนี้มีการแบ่งโซนการขายผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษจากในและนอกประเทศ สินค้าผัก ผลไม้ เนื้อสด เนื้อแปรรูป ถั่ว ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องสานต่างๆ โดยตลาดแห่งนี้จะเปิกเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงประมาณช่วงหัวค่ำ หยุดทุกวันจันทร์

CENTENARY FARMERS MARKET

Located below the main town, near the Wang Chhu River, Thimphu’s weekend market is by far the largest domestic market for the farmers in Bhutan.

Farmers come from all over the country to sell their farm products in the market. With its wide assortment of fresh and organic produce, the Farmer’s Market has become a favourite spot for tourists and a recreational place for people from all walks of life. Across a cantilever footbridge, Kuendeyling Bazaam, to the west bank is a collection of stalls selling clothing, textiles and handicrafts.

source: Tourism Council of Bhutan
error: Content is protected !!