ซิมโตคาซอง

ซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) หรือ Sangak Zabdhon Phodrang ซึ่งหมายถึง Palace of the Profound Meaning of Secret Mantras  ป้อมปราการนี้เป็นป้อมปราการแห่งแรกของราชอาณาจักร สร้างเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1629 โดยท่าน Zhabdrung Ngawang Namgyal ผู้ผนึกรวมดินแดนภูฏานให้เป็นปึกแผ่น จากนั้นสมเด็จพระราชาธิบจิกมี ดอร์จิ วังชุก โปรดให้ดัดแปลงซิมโตคาซองแห่งนี้เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในภูฏาน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ ป้อมปราการซิมโตคาซอง แห่งนี้ด้วย

ก่อนเข้าป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุด

SEMTOKHA DZONG

The name Semtokha literally means “Atop a Demon” and the legend associated with the dzong’s construction tells us that it was built in order to subdue an evil spirit that was harassing travelers in the region. The dzong was modeled after the Gyal Gyad Tshel Institute of Ralung (Tibet) and is quite distinctive as its Utse or central tower has 12 sides.
A large statue of Yeshay Gonpo (Mahakala), the chief protective deity of Bhutan, is housed inside the Utse. Another interesting aspect of the dzong is that it contains the bed chambers of both Zhabdrung Ngawang Namgyel and Jigme Namgyel, two of the most important figures in Bhutanese history. Zhabdrung was the leader that first united Bhutan as a nation and Jigme Namgyel was the father of the first King of Bhutan Ugyen Wangchuck.
The dzong houses countless statues and paintings of various Buddhas, deities and religious figures including The Eight Manifestations of Guru Rimpoche, Jampelyang the Bodhisattava of Wisdom, Shakya Gyalpo the Buddha of Compassion and many more all carved and painted in exquisite detail. 

source: Tourism Council of Bhutan
error: Content is protected !!